Reménység Katolikus Általános Iskola
Reménység Katolikus Általános Iskola
 

Reménység Katolikus Általános Iskola

   
Reménység Katolikus Általános Iskola   Reménység Katolikus Általános Iskola
 
Diákönkormányzat

A diákönkormányzatot segítő tanár: Bendik Zsuzsanna
alsó tagozaton: Czakó Lilla


Szervezeti és Működési Szabályzat

Általános rendelkezések:

A DÖK a Reménység Két Tanítási Nyelvű Katolikus Általános Iskola (továbbiakban iskola) diákjainak autonóm érdekvédelmi szerve.

A szervezet neve: Reménység DÖK (Reménység iskola Diákönkormányzata, továbbiakban DÖK)

A szervezet székhelye:

Reménység Két Tanítási Nyelvű Katolikus Általános Iskola

1196 Budapest, Petőfi u. 56.

A szervezet levélcíme: 1196 Budapest, Petőfi u. 56.

A szervezet telefonszáma: 06/1 282-9633

A Diákönkormányzat célja:

1. a diákjogok védelme
2. a diákok érdekeinek képviselete
3. a szervezett véleménynyilvánítás biztosítása
4. a hagyományok őrzése és újak teremtése
5. a tartalmas, színes diákélet feltételeinek megteremtése
6. a szervezet támogatni kívánja a diákság kulturális programokon való részvételét, illetve ilyen programokat szervez, vagy a szervezésben segítséget nyújt
7. az iskolán belüli jogérvényesítés, illetve kötelességteljesítés
8. a tagok számára lehetőség biztosítása a közéleti tevékenység elsajátítására, gyakorlására


Alapelvek:

A DÖK az iskola diákságának álláspontját képviseli.

A sikeres működés alapja a közös vélemények, szándékok párbeszéden alapuló egyeztetése.

A DÖK lehetőséget ad ahhoz, hogy a diákok megismerhessék jogaikat, lehetőségeiket, magukat a megfelelő fórumon képviseljék. A szervezet tagja lehet az iskola minden diákja. A szervezet tagjainak joga: képviselőket delegálni a szervezet testületeibe, javaslatot tenni a tisztségviselők személyére, részt venni a közös munkában.

A DÖK mindenkor maga állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A szervezetet a DÖK mindenkori elnöke (továbbiakban elnök), akadályoztatása esetén a DÖK megbízott elnökhelyettese képviseli.

Senkit sem érhet hátrány azért, mert a DÖK munkájában részt vesz.

A DÖK a nevelőtestület meghallgatásával maga dönt működéséről.

Gyakorolja a diákok kollektív jogait.

A tevékenységi köreit vezeti, a hagyományokat ápolja, és újakat teremt, a működéshez szükséges feltételeket biztosítja. Tevékenységével támogatja az iskola vezetésének mindazon törekvéseit, amelyek a színes diákéletet szolgálják. Együttműködést vállalhat mindazon szervezetekkel, amelyek célkitűzéseivel egyetért.

A DÖK információs csatornáin keresztül folyamatosan tájékoztatja a diákokat a DÖK szervezetével kapcsolatos kérdésekről, pályázatokról, eseményekről. Törekszik megteremteni működésének gazdasági hátterét az iskola anyagi támogatása mellett.

A diákok, és tanárok számára színvonalas rendezvényeket szervez, ezzel hozzájárulva a kulturális szórakozási lehetőségek bővítéséhez.

Véleményt nyilvánít a diákokat érintő kérdésekben.

Javaslatot tesz az iskolát érintő kérdésekben.

Érdemi választ ad a hozzá intézett kérdésekben.

Működteti a dicsőségtáblát.

Működteti az ötletládát.

Tájékoztatja a diákokat az őket érintő rendezvényekről, esemény-naptárat vezet.

A DÖK szervezeti felépítése

I. A DÖK-nek tagja az iskola valamennyi diákja

II. A diákönkormányzati tagság megszűnik, ha a tanuló és az iskola közötti jogviszony megszűnik

A DÖK alapegysége:

Az iskola osztályközösségei alkotják

  • az osztályok 2 fővel képviseltetik magukat a diákönkormányzat általános gyűlésein.

  • a választás egyszerű szótöbbséggel történik

  • a megválasztott képviselők feladata, hogy tájékoztassák az osztályukat a DÖK tevékenységéről, az aktuális feladatokról, képviseljék osztályuk érdekeit, véleményét.

A DÖK általános gyűlése:

I. A DÖK általános gyűlésébe a patronáló tanáron kívül minden osztály legalább 2 diákot küld, az osztály tagjai közül (továbbiakban Képviselők), akiket minden tanév első hetében választanak meg.

II. Képviselőnek az osztály bármely diákja választható.

III. A Képviselők személyéről az osztály nyílt vagy titkos szavazással dönt.

IV. A Képviselők feladata, hogy megjelenjenek az általános gyűlésen, s ott képviseljék osztályukat.

V. A Képviselők mandátuma egy tanévre szól.

VI. Az általános gyűlés határozatképes, ha a tagok 5O%-a +1 fő jelen van

VII. Üléseit havi rendszerességgel, de minimum kéthavonta egyszer tartja

VIII. Elfogadja éves munkatervét

IX. A gyűlésen bárki megfigyelési joggal részt vehet.


A DÖK vezetősége

I. A Vezetőség a közgyűlések közötti időszakban irányítja a munkát

II. A Vezetőség összetétele a következő:

1. DÖK- patronáló tanára

2. helyettese

3. A diákönkormányzatot a kerületi ifjúsági önkormányzatnál képviselő diákok, (2 fő)

A patronáló tanárt és helyettesét az iskolavezetés nevezi ki a diákok egyetértésével, a KIFŐ képviselőket a diákok titkos szavazással választják.

A Vezetőség feladatai:

DÖK patronáló tanár

1. a teljes diák önkormányzati munka összehangolása

2. az iskola diákjainak képviselete

3. az iskolagyűlések összehívása és levezetése

4. az általános gyűlés összehívása és levezetése

5. Nevelőtestületi értekezleteken beszámol a végzett munkáról, és tájékoztatja a testületet a diákok kéréseiről, problémáiról.

6. kapcsolatot tart más ifjúsági szervezetekkel a diákjogokkal való foglalkozás

7. a problémás diákjogi esetek képviselete

8. a tanár—diák konfliktus esetén közvetítés a felek között, a kompromisszum kidolgozása

9. a DÖK-öt a hatóságok felé képviseli, így a DÖK-öt érintő kérdésekben aláírási joga van


patronáló tanár helyettese:

a patronáló tanér munkájának segítése, akadályoztatása esetén feladatainak ellátása

Közgyűlés

I. A legfőbb döntéshozó szerv, a szervezetet érintő minden kérdésben dönt: a szervezet programjáról, feloszlatásáról, a tisztségviselők megválasztásának módjáról

II. A diákközgyűlés legalább évente egyszer ülésezik.

III. A diákközgyűlésbe minden osztály legalább 5 főt delegál (továbbiakban küldöttek), akiknek kötelessége megjelenni.

IV. A diákközgyűlést a patronáló tanár, akadályoztatása esetén a helyettese hívja össze.

V. Rendkívüli közgyűlést rendelhet el:

1. az iskola igazgatója

2. a Vezetőség egyszerű többséggel

VI. A Diákközgyűlést legalább egy héttel ki kell hirdetni az információs csatornákon keresztül.

VII. A diákközgyűlés levezető elnöke a DÖK patronáló tanára, akadályoztatása esetén a helyettese.

VIII. A diákközgyűlés határozatképes, ha a küldöttek 5O% +1 fő jelen van

IX. Titkos szavazásra kerül sor, ha a jelenlévő küldöttek legalább 25%-a kezdeményezi ezt.

X. Bármely ügy akkor kerül napirendre, ha ahhoz a jelenlévők több mint fele hozzájárul.

XI. A diákközgyűlésen minden évben az összes felelős köteles beszámolót tartani,

XII. A diákközgyűlésen, a küldötteken kívül tanácskozási joggal vesz részt az iskola igazgatója, a Szülői Közösség vezetője, illetve az iskola bármely pedagógusa.

XIII. A diákközgyűlésről jegyzőkönyv készül.

A DÖK hagyományőrző szerepe és feladata

A DÖK feladata, hogy az iskola és saját hagyományait megőrizze, ápolja, és újakat hozzon létre

A DÖK szervezésében zajlik:

- diáknap

- mikulás rendezvény

- iskolai bulik szervezése

- egyéb hagyományteremtő szándékkal megrendezendő programok

- iskolai szabadidős programok szervezése

- DÖK faliújság, dicsőségtábla, ötletláda, működtetése

- kulturális- és sportrendezvény szervezése

- a DÖK segítséget nyújt más iskolai rendezvényeken, mint például a Reménységnapok, Nyílt Napok, az iskolai ünnepélyek szervezésében is.

A joggyakorlás szabályai

Összhangban vannak a Közoktatási tv. által biztosított jogokkal és a Diákjogi Chartával

A DÖK-nek döntési joga van:

Saját működésével, SZMSZ-szel kapcsolatban.

A diáknapok programjaival kapcsolatban.

A DÖK-nek egyetértési joga van:

Iskolai házirend elfogadása, módosítása

Tanulói szociális támogatások elveinek kidolgozásában.


A DÖK-nek véleményezési joga van a következő kérdésekben

I. A tanulók nagyobb többségét érintő kérdésekben. 11/94. MKM r.31.§ (1)-(2)

II. A tanulók helyzetét érintő beszámolók elékészítésekor, elfogadásakor.

III. A DÖK véleményt nyilvánít a tanuló kitüntetések odaítélésben, a fegyelmi tárgyaláson képviselője részt vehet.

IV. Sportkör, könyvtár működési szabályai.

V. Tanórán kívüli tevékenység formái.

Ezen ügyekben a patronáló tanár járhat el a DÖK véleményét – képviselve. Kérheti a véleményezés elhalasztását, ha ahhoz előzetesen az általános gyűlésen való vitát szükségesnek ítéli. Ekkor a DÖK véleményét utólagosan, írásban nyújtja be az iskola vezetésének

A DÖK gazdálkodása:

Gazdasági ügyekben a DÖK nevében eljárhat a patronáló tanár, a helyettese, illetve az a tag, akit egyikük ezzel megbíz.

Források:

1. A papírgyűjtés és más tevékenységekből befolyó összegek.

2. A DÖK rendezvényeiből befolyó összeg.

Kiadások:

1. 10.OOO azaz tízezer Ft értékhatár alatti kiadásokról a patronáló tanár, vagy helyettese dönt. A döntésről a következő általános gyűlésen be kell számolnia. Döntéséért a DÖK felelősségre is vonhatja.

2. 10.OOO, azaz tízezer Ft értékhatár feletti kiadásról a DÖK egyszerű többséggel dönt az általános gyűlésen.

Kapcsolatok:

A DÖK együttműködik a kerület többi diákönkormányzatával, a Kispesti Ifjúsági Önkormányzattal, és egyéb érdekvédő fórumokkal.

Záró rendelkezések:

A DÖK SzMSz-e által nem szabályozott kérdésekben a hatályos Közoktatási tv. Jogszabályait kell alkalmazni.

a. Az SzMSz módosítását a DÖK bármely tagja kezdeményezheti

b. Az SzMSz-t a küldöttek meghallgatása után az általános gyűlés fogadja el, majd a nevelőtestület hagyja jóvá.

c. Az SzMSz hatálybalépésének időpontja az elfogadásának napja, illetve a nevelőtestületi jóváhagyás napja

d. Az SZMSZ az iskolai honlapon is megtekinthető.


 

 

 
Reménység Katolikus Általános Iskola   Reménység Katolikus Általános Iskola

 

 

  Reménység Katolikus Általános Iskola  
Reménység Katolikus Általános Iskola
 
 
     
Reménység Katolikus Általános Iskola honlapja
Látogatók: 2771208